Pitanja sa glavnih skupština

Posljednja dva dana održano je više glavnih skupština na kojima su prisustvovali razni članovi udruge. U nastavku dio pitanja upućenih članovima uprava i nadzornih odbora te vanjskom revizoru:

 

 1. U kojem ste trenutku saznali za primjenu EPM modela u postupku IU?
 2. Jeste li i na koji način objavili učinke EPM modela na društvo?
 3. Što ste poduzeli u cilju zaštite društva uslijed prijeteće insolventnosti?
 4. Što ste poduzeli u svrhu priznavanja vašeg regresnog potraživanja po osnovi jamstva?
 5. Da li ste proveli kompenzaciju Vaše obveze prema vladajućem društvu s regresnim potraživanjem koje imate prema istom ? Ukoliko niste, zašto niste ?
 6. U bilješkama u revidiranom FI za 2017 navodite da ste ‘jamstva proknjižili sukladno izglasanoj nagodbi’. Znači li to da vi u svojstvu uprave cijenite dokumente o pristupanu jamstvima nevaljanima, tj. nedostatnima za priznavanje (uvjetnih) obveza po jamstvima?
 7. Koliko ste sredstava primili iz tzv. SPFA kredita ?
 8. Obzirom na bilješke uz financijske izvještaje, molimo pojašnjenje zašto ste proknjižili veći iznos obveza po SPFA nego što ste primili sredstava iz istoga ?
 9. Na koji način tumačite dopis izvanredne uprave od dana 29. svibnja 2018. godine u kojem izvanredni povjerenik izjavljuje da uprave društava ne postupaju zakonito i da financijska izvješća nisu spremna za javnu objavu ?
 10. Obzirom na Obavijest Društva o odgodi objave izvješća od 27. travnja 2018. godine u kojem se Društvo poziva na Obavijest izvanrednog povjerenika te objave na internetskim stranicama izvanredne uprave, odnosno vladajućeg Društva, tko je po Vama odgovoran za financijska izvješća Društva ? Kada je Uprava Društva usvojila financijska izvješća ?
 11. Obzirom da Vaše Društvo nije utvrđeno insolventnim u trenutku glasanja o nagodbi, što ste poduzeli kako bi u strukturu nove grupe bile prenesene dionice\poslovni udjeli koje drži vladajuće društvo, a ne gospodarska cjelina kako ističete u bilješkama uz FI i izvješću uprave o stanju Društva?
 12. Da li ste dobili preporuke vanjskog revizora u pogledu evidencije obveza po tzv. uzvodnim jamstvima u poslovnim knjigama i financijskim izvješćima Društva ?
 13. Jeste li primili alokaciju iznosa obveza po jamstvima u odnosu na svaki pojedini kreditni aranžman u kojem ste sudionik u svojstvu jamca? Od koga ? Na koji način ste provjerili predmetnu alokaciju dodijeljenog iznosa ?
 14. Ukoliko pak niste primili alokaciju iznosa po svakoj pojedinoj partiji, na koji način ste utvrdili iznos koji je potrebno knjižiti ?
 15. Temeljem kojeg izračuna je izvršena rezervacija troška po jamstvima po kreditorima te po kojima kreditnima partijama ?
 16. Da li ste iznos koji ste proknjižili zaprimili od nekoga izvan Društva ? Od koga ?
 17. Jeste li bili izloženi pritiscima oko postupanja u pogledu ovog; nedozvoljenom utjecaju; ako da kada i od koga?
 18. Kojeg datuma su provedena knjiženja za navodne obveze po jamstvima ?
 19. Da li je uprava u posjedu mišljenja odvjetnika u pogledu jamstava danih vladajućem društvu po (stranom) pravu koje je kao mjerodavno ugovoreno za pojedine kredite za koje je Društvo jamčilo ?
 20. Koje je odvjetničko društvo izdalo predmetno pravno mišljenje ? Da li je predmetno odvjetničko društvo ovlašteno tumačiti pravo koje je ugovoreno kao mjerodavno za pojedine kredite ? Molim Vas na uvid predmetno pravno mišljenje.
 21. Da li je Društvo za uzvodna jamstva u korist vladajućeg društva, predmetnom knjiženja troška rezervacija u godišnjim izvješćima, izdalo bilo kakve instrumente osiguranja (pr. zadužnice, mjenice i sl.) ?
 22. Da li je Društvo izradilo Izvješće o odnosima s povezanim osobama predviđeno odredbama ZTD-a ?
 23. Postoje li u Društvu dva financijska izvješća koja se razlikuju obzirom na tretman preuzetih obveza po jamstvima?
 24. Zbog čega je Društvo izvršilo knjiženje obveza po jamstvima u financijskim izvješćima za 2017. godinu iako je Ročište za glasanje o nagodbi bilo u 2018. godini ? Zbog čega niste knjiženje proveli u 2018. godini ?
 25. Zbog čega je Društvo knjiženje (obveza po jamstvima) provelo prije pravomoćnosti nagodbe ?
 26. Iz kojeg razloga je Društvo kasnilo s objavom financijskih izvješća za 2017. godinu i 4. kvartal 2017. godine ?
 27. Da li ste o razlozima kašnjenja obavijestili dioničare, Zagrebačku burzu i HANFA-u ?
 28. Kojeg datuma je Društvo imalo izrađena kvartalna financijska izvješća za 4. kvartal 2018. godine ?
 29. Kojeg datuma je društvo imalo spremna izvješća za 1. kvartal i 1. polugodište 2018. godine ?
 30. Da li ste prema Poreznoj upravi uputili izmjene PD obrazaca obzirom na činjenicu značajnih korekcija povijesnih rezultata poslovanja društva ?
 31. Da li je Društvo ustrojilo revizijski odbor u skladu s odredbama Zakona o reviziji i Uredbe (EU) br. 537/2014 ?
 32. Tko su članovi revizijskog odbora ?
 33. Molimo Vas na uvid preporuku (prijedlog) revizijskog odbora u svezi odabira revizora za 2017. i 2018. godinu sukladno odredbama Zakona o reviziji.
 34. Molimo Vas izvješća i zapisnike sa sjednica Revizijskog odbora iz 2017. i 2018. godine.
 35. Da li se sjećate kada ste prvi put zaprimili tzv. Roll up ugovor ? Na koji način i na kojem jeziku ste ga zaprimili ?
 36. Da li su upravi prilikom potpisa ugovora bili dostupni svi prilozi koji su sastavni dio to ugovora i koji se navode u samom ugovoru o najstarijem zajmu ?
 37. Na koji način je Uprava Društva utvrdila obveze temeljem jamstava te ih priznala u postupku prijave tražbina (odnosno nije osporila) ?
 38. Iz kojeg razloga Uprava u financijskom izvješću lažno prikazuje samo dio sporova (bilješka 36. Značajni sudski sporovi protiv Grupe nakon datuma bilance) ?
 39. Zbog čega Društvo još uvijek nije objavilo Kodeks korporativnog upravljanja ?
 40. Obzirom na obveze izdavatelja propisane Pravilnikom o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja (NN 05/09, 85/13) i Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 16 travnja 2014. o zlouporabi tržišta, a koje se odnose na zahtjeve za objavom činjenica i događaja koje će izdavatelj uzeti u obzir pri procjeni radi li se o povlaštenoj informaciji te obvezi izvješćivanja (investicijske) javnosti o istima:
 41. Povlaštena informacija o činjenici / događaju vezanom uz kontrolu kod Izdavatelja i sporazumi vezani uz kontrolu: Zašto niste, odmah po pristupanju Ugovoru o najstarijem zajmu od 8. lipnja 2017. godine (kojem je pristupio Izdavatelj, a kojim se upravljanje/kontrola prenose na savjetnika Alix partners i skupinu zajmodavaca iz Ugovora o najstarijem zajmu), objavili odredbe Ugovora koje se odnose na promjene (prijenos) kontrole i upravljanja nad Izdavateljem (20.4a., 20.4.b, 20.4.c, 20.5, 20.6.a, 20.8, 20.9, 20.15, 20.17, 20.24, 21.12, 21.13) ?
 42. Povlaštene informacije proizašle iz značajnih pravnih sporova u kojima sudjeluje Izdavatelj: Zašto niste u propisanom obliku i na propisan način objavili činjenicu da su odlukom VTS Pž-1834/2018-7 imatelj tzv. Uzlaznih jamstava Izdavatelja za obveze vladajućeg društva upućeni u parnice za dokazivanje postojanja njihovih tražbina po osnovi tih jamstava ?
 43. Obzirom na obvezu objave povlaštenih informacija vezanih uz (i) prestanak izdavatelja ili nastanak razloga prestanka Izdavatelja (ii) relevantne promjene u vrijednosti imovine izdavatelja, (iii) insolventnost relevantnog dužnika, (iv) smanjenje vrijednosti nekretnina, (v) promjene u očekivanoj zaradi ili gubicima: Navedite kada ste, na koji način i u kojem trenutku u odnosu na trenutak saznanja da su nastupile okolnosti vezane uz navedene povlaštene informacije obavijestili investicijsku javnost na propisan način i u propisanom obliku ?
 44. Obzirom da je u čl. 4 Pravilnika propisana mogućnost odgode javne objave propisanih informacija (opravdani interes) koja se može odgoditi na ograničeno razdoblje isključivo kada bi ono ozbiljno ugrozilo interes postojećih i potencijalnih dioničara time što isto ugrožava donošenje zaključaka o pregovorima kojima je cilj osigurati dugoročni financijski oporavak izdavatelja, a da je izdavatelj u Revizorskom izvješću objavio kako „Izdavatelj neće biti u mogućnosti neograničeno poslovati“ pojasnite „opravdani interes“ u ne objavi povlaštene informacije o prestanku poslovanja izdavatelja odmah po saznanju kako će primjena EPM modela dovesti do vremenski ograničenog poslovanja = Jeste li svjesni da ste ne objavom takvog saznanja počinili izravnu i mjerljivu štetu svakom dioničaru koji se zbog uskrate takve povlaštene informacije nije imao prilike adekvatno pozicionirati sa svrhom zaštite svoje imovine ? Jeste li svjesni da Izdavatelj, Uprava Izdavatelja i Vladajućeg društvo te subjekti na koje je prenesena kontrola putem Ugovora o najstarijem zajmu odgovaraju solidarno za tako počinjenu štetu ?
 45. Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. travanj 2014. godine o zloupotrebi tržišta u Poglavlju 3 „Zahtjev za objavljivanje“ čl. 17. „Objavljivanje povlaštenih informacija“ izdavatelj u slučaju da odgodi objavljivanje povlaštenih informacija (čl 17.4), dužan je obavijestiti nadzorno tijelo i dostaviti pisano obrazloženje kako su bili ispunjeni uvjeti iz ovog stavka. Jeste li, u kojem trenutku i na koji način (uz priloženo obrazloženje) obavijestili nadzorno tijelo o razlozima odgode objave povlaštenih informacija vezanih uz odluku o primjeni EPM modela namirenja vjerovnika u postupku IU, prijenosu imovine (insolventnih društava) te posljedicama tih okolnosti na položaj dioničara ?
 46. Jeste li bili prisutni na sjednici nadzornog odbora na kojem su se usvajala financijska izvješća ?
 47. Jeste li davali preporuke Društvu u svezi knjiženja ?
 48. Da li je točno da ste društvu izdali mišljenje na dva seta godišnjih financijska izvješća ?
 49. Jeste li se dogovarali u pogledu prikaza jamstava u financijskima izvješćima s izvanrednom upravnom ili djelatnicima Agrokora d.d. ? Ukoliko jeste, s kime ste se dogovarali ?
 50. Da li je Uprava Društva sastavila izvještaje u skladu sa zakonskim rokovima ?
 51. Jeste li upozorili Uprave da nisu sastavljeni izvještaji u skladu sa zakonskim rokovima ?
 52. Da li ste i na koji način testirali EPM model i temeljem koji ovlasti i u čijem interesu ste to testiranje proveli ? Jeste li to testiranje (ukoliko ste isto proveli) provodili po uputi Društva ili po uputi vladajućeg Društva ?
 53. Na koji način ste utvrdili točan iznos jamstava na dan financijsko izvještavanja (31. prosinca 2017. godine) ? Jeste li imali uvid u sve ugovore te jeste li proučili svaki pojedinačni ugovor ?
 54. Da li ste kao neovisni vanjski revizor zaprimili alokaciju obveza po jamstvima i od koga ?
 55. Ukoliko ste predmetnu alokaciju, da li ste samostalno i neovisno potvrdili predmetne izračune ? Ukoliko niste, na koji način ste se uvjerili u točnost izračuna ?
 56. Da li ste proveli reviziju Izvješća uprave ovisnog društva o odnosima s poveznima osobama u skladu s odredbama čl. 498 ZTD-a ?