Knighthead mora odobriti bilo kakvo restrukturiranje Ciljnih društava

Prema odredbi čl.20.6 (a) tzv. Roll-up ugovora (dalje: Ugovor), niti jedan obveznik po Ugovoru, niti bilo koji član grupe, ne može predložiti nikakav plan financijskog restrukturiranja grupe, ako uvjete tog restrukturiranja unaprijed pisano ne odobri većina zajmodavaca.

Ciljna društva su obuhvaćena postupkom izvanredne uprave sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (dalje u tekstu: „ZPIU“), pa već sama ova odredba znači da je Knighthead Ugovorom preuzeo pravo upravljanja poslovnim i financijskim politikama Ciljnih društava, kao i prevladavajući utjecaj na vođenje njihovih poslova (čl. 5. st. 4. ZPDD).

Naime, potpuno je jasno da će sve buduće aktivnosti Ciljnih društava biti usmjerene na restrukturiranje kroz nagodbu sukladno ZPIU, kao i da će njihovo daljnje poslovanje biti definirano mjerama koje budu poduzete u sklopu tog restrukturiranja. To nije ni malo neizvjesno, jer Ciljna društva po zakonu moraju provesti restrukturiranje najkasnije do srpnja 2018.

Ovom odredbom, tu ključnu mjeru najprije (dakle prije upućivanja drugim sudionicima koji bi o njoj trebali odlučivati po zakonu) treba odobriti Knighthead.

Pritom Ugovor sadrži dvojaku definiciju „većine zajmodavaca“, i definicija koja je primjenjiva na ovu odredbu omogućava Knighthead-u uživanje povlaštene pozicije po ovoj odredbi i u slučaju naknadnog pristupanja dodatnih zajmodavaca Ugovoru.

(nastavak) Roll up ugovor, str. 38 od 209: jeli preuzeta TOTALNA KONTROLA a time nastala i obveza preuzimanja? prosudite sami…

Agrokor je neopozivo ovlašten za sve radnje u kompanijima Agrokora a Agrokorom upravlja Knighthead

2.6. Svaki dužnik (osim Matičnog društva) potpisom ovog Ugovora ili nekog Pisma o pristupanju neopozivo imenuje Matično društvo (djelujući putem jednog ili više svojih ovlaštenih potpisnika) da može djelovati u njegovo ime kao njegov agent u odnosu na Dokumente o financiranju te neopozivo ovlašćuje:

… Matično društvo da u njegovo ime dostavlja Strankama u financiranju sve informacije koje se odnose na njega predviđene ovim Ugovorom te da daje sve obavijesti i upute, da njegovo ime potpiše bilo koje Pismo o pristupanje, sklopi ugovore i izvrši odgovarajuće izmjene, dopune i promjene koje može dati, učiniti ili izvršiti bilo koji Dužnik, bez obzira na to što one mogu utjecati na Dužnika, bez daljnjeg pitanja ili suglasnosti Dužnika

Što god da učini Agrokor, učinile su Tvrtke same …

Svaka radnja, propust, ugovor, sporazum, nagodba, odricanje, izmjena, dopuna, promjena, obavijest ili druga komunikacija koje je dao ili učinio Agent dužnika (..) bit će obvezujuća u sve svrhe za tog Dužnika kao da je taj Dužnik izričito poduzeo te radnje ili se s njima suglasio (..) ..

Potpisom tzv. Roll up kredita uspostavljeno je zajedničko djelovanje kojim je prenesena kontrola a čime je nastala obveza javne ponude!

Dana 8. lipnja 2017. godine sklopljen je Super-Priority Term Facilities Agreement  kojim je uspostavljeno zajedničko djelovanje određenih osoba u smislu Zakona o preuzimanju dioničkih društava  kojim je prenesena kontrola nad društvom i nad svakim od u nastavku navedenih Ciljnih društava:

 

 1. LEDO d.d. Zagreb, Čavićeva 1a, OIB: 87955947581
 2. JAMNICA d.d. Zagreb, Getaldićeva 3, OIB: 05050436541
 3. PIK-VINKOVCI d.d. Vinkovci, Matije Gupca 130, OIB: 17774531631
 4. ZVIJEZDA d.d. Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1, OIB: 91492011748
 5. VUKOVARSKI POLJOPRIVREDNO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d. (VUPIK d.d.) Vukovar, Sajmište 113/C, OIB: 06849543412
 6. BELJE d.d. Darda, Svetog Ivana Krstitelja 1a, OIB: 92404445155
 7. ŽITNJAK d.d. Zagreb, Marijana Čavića 8, OIB: 25435300118
 8. TISAK d.d. Zagreb, Slavonska avenija 11a, OIB: 75917721668

 

Ugovor sadrži čitav niz odredbi koje su očito usmjerene na potpuni prijenos prava upravljanja poslovnim i financijskim politikama, kao i prijenos prevladavajućeg utjecaja na vođenje poslova i donošenje odluka u Agrokoru i Ciljnim društvima, čiji su određeni elementi prijenosa kontrole (nesmjenjivost izvanrednog povjerenika, odricanje od osporavanja jamstava) već našli svoje mjesto u medijima. Rezultat je da je odredbama ovog ugovora zajmodavcima i određenim trećim osobama (društvo AlixPartners kao savjetnik za restrukturiranje i društvo PJT Partners kao financijski savjetnik) osiguran značajan utjecaj na poslovanje Agrokora i s njim povezanih društava a izvanrednom povjereniku koji obavlja dužnost izvanrednog povjerenika, na posredan način je osigurano zadržavanje pozicije izvanrednog povjerenika za vrijeme na koje je Ugovor sklopljen, što je do sad našlo svoju značajnu medijsku pokrivenost.

 

Prema odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava („ZPDD“) fizičke ili pravne osobe koje, samostalno ili zajedničkim djelovanjem, neposredno ili posredno steknu dionice prava glasa ciljnog društva (domaćeg društva čije dionice su uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj) tako da prijeđu prag od 25 % dionica s pravom glasa ciljnog društva (čl. 9. ZPDD), obavezne su objaviti ponudu za preuzimanje upućenu svim ostalim dioničarima. Posrednim stjecanjem dionica smatra se uspostava zajedničkog djelovanja stjecanjem kontrole nad drugim pravnim ili fizičkim osobama, što između ostalog uključuje:

(i) stjecanje prava upravljanja poslovnim i financijskim politikama pravne osobe na temelju ovlasti iz statuta ili sporazuma, ili

(ii) neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj na vođenje poslova i donošenje odluka (čl. 5. st. 4. ZPDD).

 

Stjecanje cjelokupnih prava upravljanja uz prevladavajući utjecaj na vođenje poslova i donošenje odluka uz potpunu kontrolu na Dužnikom i Ovisnim društvima postignuto je slijedećim nizom ugovornih klauzula, tj. da je Agrokor preuzet jasno je vidljivo iz slijedećeg niza ugovornih odredbi:

 

Restrukturiranje Knighthead mora odobriti bilo kakvo restrukturiranje Ciljnih društava
Plaćanje dobavljača Ciljna društva ne mogu plaćati stare dobavljače bez odobrenja Knighthead-ovih savjetnika
Plan restrukturiranja Plan restrukturiranja Ciljnih društava prvi dobivaju zajmodavci po Ugovoru i njihovi savjetnici
Imenovanja Uprava i Nadzornih odbora Imenovanja uprave i nadzornih odbora Ciljnih društava se moraju usuglašavati sa zajmodavcima po Ugovoru
Prodaja imovine Zajmodavci po Ugovoru odobravaju prodaju imovine Ciljnih društava
Ulaganja, osnivanja, stjecanja Zajmodavci po Ugovoru odobravaju stjecanje udjela, osnivanje društava i zajednička ulaganja
Nesmjenjivost AlixPartners i Ante Ramljak su nesmjenjivi
Plaćanja i upravljanje gotovinom Ciljna društva ne mogu vršiti značajnija plaćanja bez odobrenja AlixPartners
Plaće radnika Ciljna društva ne mogu plaćati radnike ni management bez odobrenja AlixPartners
Transakcije sa povezanim osobama Ciljna društva ne mogu sklapati transakcije s povezanim osobama bez odobrenja AlixPartners
(sve) Upravljačke funkcije AlixPartners određuje upravljačke pozicije u Ciljnim društvima
Alix iznad svih tijela iz Zakona Sastav skupina vjerovnika, vjerovničkog vijeća i savjetodavnog tijela se usuglašavaju sa zajmodavcima po Ugovoru i AlixPartners
Potpuna kontrola nad novčanim tokovima Upravljanje novčanim sredstvima Ciljnih društava određuje AlixPartners
Odricanje od obveze osporavanja jamstava Jamstva Ciljnih društava se ne smiju osporavati
Pravni savjetnik Agrokora je pravni savjetnik zajmodavaca Uvjet za isplatu sredstava po Ugovoru je mišljenje pravnog savjetnika izvanredne uprave, a ne pravnih savjetnika zajmodavaca

Udruga manjinskih dioničara je danas predala Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Prijedlog za utvrđivanje nastanka obveze za preuzimanje dionica manjinskih dioničara Jamnice, Leda, Belja, Zvijezde, VUPIKa, Žitnjaka i Tiska.

 

http://hr.n1info.com/a266793/Vijesti/Ramljak-se-pred-nama-ponasao-poput-faraona.html

https://www.tportal.hr/biznis/clanak/manjiski-dionicari-agrokora-traze-istragu-od-hanfe-foto-20171212

http://www.index.hr/vijesti/clanak/mali-dionicari-agrokora-traze-od-americkih-strvinara-da-otkupe-njihove-dionice/1013270.aspx

 

Članovi Udruge upozoravaju Uprave društava na njihovu zakonsku obvezu zaštite Društva u pogledu osporavanja jamstava

Članovi Udruge upozorili su pravovremeno Uprave na njihove zakonske obveze. U nastavku slijedi izvadak iz primjerka dopisa koji je upućen Upravama društava početkom studenog 2017. godine:

“Iz tablica prijavljenih tražbina vidljivo kako je Izdavatelj jamčio i/ili bio sudužnik za obveze vladajućeg i povezanih društva za iznos u visini koji višestruko premašuje iznos ukupnog kapitala Izdavatelja.

Sukladno odredbama čl 252. ZTD članovi uprave moraju voditi poslove društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, a ukoliko povrijede svoje obveze odgovaraju za štetu kao solidarni dužnici. Nadalje, na dužnost postupanja članova nadzornog odbora društva u obavljanju poslova s dužnom pozornošću i na njihovu odgovornost na odgovarajući se način primjenjuju odredbe čl 252, 273. i 273a. ZTD-a.

Rok za osporavanje tražbina propisan je čl 32. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (dalje: ZPIUTD), odnosno 17. studeni 2017. godine.

U ovom trenutku, najizgledniji način da ispunite obvezu zaštite interesa Društva jest pokretanje postupka osporavanja prijavljenih tražbina po jamstvima i sudužništvima prema Društvu. Imate obvezu postupiti u najboljem interesu Društva te prepustiti Sudu tumačenje valjanosti obveze društva po predmetnim ugovorima.”

Uprave, sukladno izjavama na glavnim skupštinama, nisu podnijele zahtjev za osporavanjem jamstva, a što se ispostavilo zbog odredbi roll-up ugovora kojim su se ugovorno obvezale da neće ispunjavati zakonom propisane obveze. Međutim, zahtjev za osporavanjem tzv. uzvodnih jamstava podnijeli su pojedini članovi Udruge.

Cjeloviti dopis (anonimizirana verzija )koji je odaslan prema organima društava je dostupan na slijedećem linku:

Dopis Upravama

Granice utjecaja vladajućeg društva

Ništav je ugovor (…), a koji je ovisno društvo sklopilo pod utjecajem vladajućeg društva.

“(..) tuženi je iskoristio svoj položaj jedinog člana i direktora vladajućeg društva da kao predsjednik nadzornog odbora i predsjednik skupštine ovisnog društva navede skupštinu ovisnog društva na sklapanje štetnog ugovora za ovisno društvo. Jer vladajuće društvo ne smije koristiti svoj utjecaj da ovisno društvo uputi na to da poduzme teretne pravne poslove ili da poduzme ili propusti radnje na svoju štetu.”

Sentenca: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, granice utjecaja

Ovo treba promatrati u svezi sa odgovorima Uprava ovisnih društava Agrokora na nedavno održanim glavnim skupštinama društava (vidi dole)

Izdvojeni odgovori Uprave sa glavne skupštine VUPIK d.d.

(dana 27. studenog 2017. godine, Vukovar, 13:00)

nastavno na održane skupštine dioničara u nastavku slijede izdvojene zanimljivosti sa glavne skupštine VUPIKa d.d.:

 

Predsjedavajući pod utjecajem Agrokora pokušava spriječiti raspravu na glavnoj skupštini (vjerojatno poučeni iskustvom sa GS Belja)

“Nakon ovoga izlaganja predsjedavajući skupštini društva otvorio je raspravu po točkama dnevnoga reda 2.,3.,4.,5,. 6., 7. , 8. i 9 . te još jednom napomenuo da se pitanja i protuprijedlozi mogu staviti samo pismeno  zamjeniku predsjednika skupštine društva. Nakon ove napomene, za riječ se javio dioničar naglasivši da u skladu s člankom 277.- 281. Zakona o trgovačkim društvima, u  pozivu  za glavnu  skupštinu nije bilo navedeno  da će rasprava biti ograničena  pismenim putem, pa se protivi takovom postupanju predsjednika skupštine.”

 

Uprava ne kani osporavati nezakoniti iznos jamstava koji prelazi iznos nedopuštenog raspolaganja -> uvidom u odredbe roll-up ugovora je jasno i zašto…

“Na treće pitanje  namjerava li društvo osporavati predmetni iznos tražbina po jamstvima, a koji prelazi iznos maksimalno dopuštenog raspolaganja sukladno odredbama  Zakona o trgovačkim društvima, glavni direktor je odgovorio da  ne namjerava osporavati predmetni iznos tražbina po  jamstvima  koji prelazi iznos dopuštenoga  raspolaganja.”

 

Uprava misli da je zakonito jamčiti za subjekt u stečaju, a pri tome ne primiti nikakvo sredstvo osiguranja

“Na koji način tumači zakonitost davanja zaloga i  hipoteka  na vlastitu imovinu u korist i pod utjecajem vladajućega društva obzirom je vladajuće društvo imalo 14.( četrnaest) milijardi kuna  negativan rezultat ? Glavni direktor  je odgovorio da su  predmetna jamstva  davana za potrebe  financiranja koncerna te nisu ništetna niti su suprotna zakonu ili drugim pozitivnm propisima.”

 

Ako Društvo jamči a ne koristi ili koristi u promilima iznose sredstava za koje je jamčilo odgovor će se dati u pisanom obliku

“Koliko sredstava  iz predmetnog ROLL-UP  kredita   je društvo dobilo ? Odgovor je glavnog direktora  da je   proces u tijeku i  društvo će trebati još sredstva  a mjerodavne podatke može dobiti u pisanom obliku.

Dioničar je tražio da uđe u zapisnik da glavni direktor ne želi odgovoriti na pojedina pitanja…”

 

Izdvojeni odgovori Uprave sa glavne skupštine Belja d.d.

(dana 27. studenog 2017. godine, Darda, 10:00-12:00)

 

Nekolicina članova Udruge prisustvovala je na glavnim skupštinama kompanija prošli tjedan te su nam dostavili zapisnike. U nastavku ćemo izdvojiti par zanimljivih situacija (putem anonimizirane verzije zapisnika):

JAMSTVA

Agrokor izbjegava da u zapisnik uđe prijevod ugovornih odredbi o ograničenjima jamstava

“Dioničar predaje i traži da to bude dio zapisnika, ovjereni prijevod dva dokumenta, jedan od 25.04.2012, a drugi od 10.10.2012., a radi se o izvatku teksta koji je uprava potpisala kad je pristupila jamstvima po obveznicama iz 2012. godine. punomoćnica Agrokora, ne vidi svrhu zbog čega bi to ušlo u zapisnik, a dioničar odgovara zato što se raspravlja o 20 milijardi kuna.”

 

Uprava se „nada“ da jamstvima neće nastati šteta

„Samim davanjem jamstava, direktor misli da Društvu nije nastala šteta, nego dapače, ako se pogleda razvoj Belja d.d. u tome periodu rezultati koji su postignuti su puno veći od davanja jamstva te naglašava da šteta nije nastala od davanja jamstava i nada se da i neće.“

 

Uprava tvrdi da je preuzimanje jamstava za stare obveze jednog dioničara svim dioničarima stvorilo vrijednost

 „Dioničar pita izravno direktora da li su stvorili novu vrijednost za sve dioničare preuzimanjem jamstava od 19.825.638.271,92 kuna, na što direktor odgovara potvrdno.“

 

Uprava potvrđuje da je društvo plaćalo kamate na primljene zajmove i upravljačku naknadu za centralizirane organizacijske funkcije

„Dioničar pita direktora da li je Belje d.d. plaćalo kamate za kredit prema vladajućem društvu i da li je Belje d.d. plaćalo naknadu za upravljanje, na što direktor odgovara potvrdno.“

 

Jamči se za milijardu eura obveza a koristi se 15 milijuna kuna !?

“Dioničar postavlja pitanje Upravi i traži da se točno objavi koliko sredstava od roll up kredita za koji se jamčilo je Društvo koristilo za svoje poslovanje. Direktor odgovara de je Društvo koristilo 15 milijuna kuna u prvoj tranši, na Veliki četvrtak. Dioničar kaže kaže da to uopće nisu bila sredstva iz roll up (jer je ugovor sklopljen 2 mjeseca kasnije) i traži da se javno objavi podatak o visini povučenih sredstava od strane Društva iz roll up kredita, a direktor odgovara da će naknadno dati odgovor.”

 

Uprava ne vidi problem u jamčenju za subjekt u stečaju

“Dioničar traži da Uprava pojasni preuzimanje dodatnih jamstava, a nakon otvaranja postupka izvanredne uprave, obzirom da je Agrokor d.d. imao negativan kapital te je u nemogućnosti ponuditi Društvu osiguranje, odnosno protučinidbu. Društvo je jamčilo za kompaniju koja je de facto u stečaju, ima negativan kapital od 14 milijardi kuna, odnosno ne može obeštetiti društvo čak i kad bi htjela.

Direktor kaže da je Društvu prijetio prestanak rada pa je bilo neophodno preuzeti jamstva skupa s drugim poduzećima. Što se tiče adekvatnosti kapitala Agrokora i ostalih kompanija, po tada dostupnim izvješćima taj problem nisu vidjeli.”

 

Belje je izdalo jamstva u visini 20 milijardi kuna za investicije u visini od 2,5mlrd od čega je većina u formi kapitala -> da li je ovo povreda odredbi o financijskoj pomoći, tzv. financial asistance-u (čl 234. ZTD) ?

„Dioničar traži da u zapisnik točno uđu njegova pitanja na koja traži od uprave konkretne odgovore pa ih ponavlja ističući da ga zanima iz kojeg je razloga Društvo 2016. god. pristupilo jamstvima za obveze vladajućeg društva, koje u tom trenutku egzistiraju, a datiraju još od 2012.god., … Na kraju pita, obzirom da je garancija naplatni pravni posao, je li naplaćena bilo kakva vrsta naknada za izdanu garanciju u korist vladajućeg društva ili se naprosto radilo o besplatnom jamstvu.

Direktor odgovara da je Belje d.d. davalo jamstva samo vladajućem društvu i društvima unutar koncerna, a vezano za ta jamstva Belje d.d. je imalo puno benefita od izdanih jamstava, kao uostalom i cijela grupa.

Ono što je za Belje d.d. bitno, ako se vratimo u 2005. g, navodi direktor, je prvi i osnovni benefit, a to je bio snažan investicijski ciklus koji je dakle počeo 2005. g i u to vrijeme je investirano gotovo dvije i pol milijarde kuna u proizvodne pogone Belje d.d.“

Postavlja se pitanje kakve veze imaju ulaganja iz 2005. s jamstvima 2016. godine ?

 

2016. Društvo pristupa jamstvima za već izdane obveznice i kreditne aranžmane

„Dioničar ističe da je Društvo pristupilo jamstvima krajem 2016. godine, a cijeli investicijski ciklus se događao od 2005.g. na ovamo, znači u tome periodu je društvo koristilo zajam na koji je uredno plaćalo kamatu, koji je djelomično konvertiran u kapital, znači to je sve obavljeno, napravljeno, završeno i isfinancirano i onda dolazi kraj 2016. g. i Društvo pristupa jamstvu. Mala je vremenska disonanca… vrijeme preuzimanja jamstava u korist jednog dioničara nema nikakve veze s ovim što direktor priča, navodi dioničar.“

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Ista Uprava, isto razdoblje, 851mln kuna jednokratnog umanjenja imovine

“Dioničar pita da li je direktor bio osoba ovlaštena za zastupanje kod sačinjavanja godišnjih revidiranih financijskih izvješća objavljenih 5.10.2017. Odgovor direktora je potvrdan.

Dioničar nastavlja i navodi: Vi ste informirali nas kao investicijsku javnost da su ukupni gubici od datuma bilance 851.466.000,00 kn, znači 5.10.2017. objavljujete da su gubici do datuma objave 851 milijun. Jeste li Vi bili odgovorna osoba pri objavi godišnjih revidiranih financijskih izvješća za 2016. godinu koja su objavljena 28.02.2017.? Direktor odgovara potvrdno.

Dioničar pita znači li to da od 28.02. do 05.10.2017. godine utvrđuje da je potrebno ispraviti imovinu poduzeća za 851 milijun kuna. Direktor odgovara potvrdno.”

 

Uprava nije upoznata niti izvještava sukladno zakonskim obvezama u pogledu sadržaja financijskih izvješća konkretno čl. 497. – 500. ZTD-a

„Dioničar traži da se specificira na kojoj stranici Izvješća se nalazi ono što traže odredbe 497. – 500. ZTD-a, navodi da on to nigdje u izvješćima nije vidio, nije vidio činidbe i protučinidbe, a što je vrlo važno te konstatira da Uprava evidentno ne zna gdje se to nalazi.

Direktor iznosi da će se u primjerenom roku odgovoriti na postavljena pitanja.“

 

JEDNAKOST DIONIČARA

Svi dioničari su jednaki

„Dioničar izjavljuje da su po čl. 211. ZTD-a svi dioničari istog statusa i imaju ista prava bez obzira na broj dionica, pa moli da se iz cvijeća koje se nalazi na sredini stola makne zastavica Agrokora d.d.

Predsjedavajući objašnjava da je ta zastavica uvezana u aranžman te na daljnji upit daje odgovor da Belje ima 8607 dioničara…“

 

Tretman vlasnika kompanije na skupštini

“Predsjedavajući moli da se ne ide od članka do članka, a dioničar kaže da se prije svega radi o interesu Društva i protestira jer ovdje raspravni dio obuhvaća sintagme – dajte ne pitajte, dajte molim vas ne pitajte.”

 

SINERGIJE

Famozne sinergije dioničarima prouzročile preko milijardu kuna gubitaka, a Uprava ističe da se sinergije teško mogu izračunati

„Dioničar pita kojom metodologijom je uprava izračunala vrijednost sinergije. Direktor kaže, navodi dioničar, da su svi dioničari imali očuvanje vrijednosti i trebali bi biti zadovoljni, pa ga zanima kako se tumači da je u trenutku kada je 09.06.2016. objavljena prva obavijest na Zagrebačkoj burzi o jamstvima cijena bila 20,00 kuna, dana 11.11.2016 bila je 25,00 kuna, a danas se trži na oko 5,00-5,50 kuna. Dioničar traži da mu se objasni kakva je to sinergija, koliko je to gubitaka na više od 40 milijuna dionica, jer sinergijski učinci su proizveli gubitak od 900 milijuna kuna na tržišnu kapitalizaciju.

Direktor odgovara da ne može komentirati cijenu dionica na burzi i tržište kapitala, navodi da uprava želi sačuvati kompaniju i pružiti prespektivu razvoja, da se zadrže resursi i ostvare potencijali za daljnji razvoj. Belje d.d. ne može stati, stajanje bi u proizvodnom smislu značilo katastrofu, nenadoknadivu, a sinergija se teško može izračunati.“

Pitamo se kako je uprava procjenila da se isplati jamčiti za 20 milijardi i da je jamčenjem stvorena vrijednosti za dioničare ako ne može izračunati sinergije ?

Roll-up kreditom zabranjuje se osporavanje jamstava!

Roll up kreditom zabranjuje se svim ovisnim društvima Agrokora osporavanje jamstava i odbijene su posebne revizije a oni koji su se obvezali ne osporavati jamstva nagrađeni su razrješnicama

U ugovoru o tzv. roll up kreditu u točki 21.13 koja nosi ime „Osporavanje jamstava“ stoji „Ovaj će kredit dospjeti na naplatu (..) ako Povjerenik, društvo majka ili bilo koji član Grupe započne osporavati jamstva iz postojećih kreditnih sporazuma ili postojeće dokumentacije vrijednosnih papira i/ili sudužništva iz postojećih kredita“. Koji je, odnosno čiji je bio interes zabraniti upravama ovisnih društava Agrokora d.d. osporavanje nezakonitih, ništavih jamstava što je samo po sebi zakonska obveza uprava tih društava? Upravo je to jedna od klauzula u javnosti više puta komentiranog spornog ugovora o Roll up kreditu iz lipnja ove godine. Ovo je vrlo, vrlo ozbiljno samo po sebi a pri tome je potpuno neuobičajeno.  Već je konstatirano u javnom prostoru da je upravljanje i kontrola nad Agrokorom i ovisnim društvima defacto ugovorom o Roll up kreditu predana određenoj skupini fondova i savjetnika. Zabraniti ugovorom osporavanje nezakonitih radnji direktno je uplitanje u zakonodavni okvir RH. Jesu li potpisom takvog ugovora odnosno prihvatom takove klauzule uprave postupale savjesno i odgovorno u najboljem interesu društava koje zastupaju? Zašto su na glavnim skupštinama razrješnice za 2016. dobile samo one osobe koje danas sjede u tim upravama – a njihove dojučerašnje kolege nisu – a koje su se ujedno obvezale da neće ni pokrenuti propitivanje jamstava deseterostruko višim od kapitala društava koje zastupaju?

Engleska i hrvatska verzija predmetnih odredbi dostupne su na slijedećem linku:

Zabrana osporavanja jamstava u roll-up kreditu

Ograničenja iz Sporazuma o osiguranju jamstvom

Svim su držateljima obveznica i kreditorima čija su potraživanja osigurana jamstvima povezanih društava Agrokora, poznata ograničenja koja takva jamstva sadrže.

Stoga, čude objave samih Izdavatelja na ZSE (JMNC, LEDO, BLJE, ZVZD, VPIK) da su jamstva dospjela u punom iznosu. Kako to tumačiti obzirom na Odjeljak 10.02 Indenture dokumenta, naslova „Ograničenje odgovornosti jamca“ u kojem stoji:

svaki imatelj obveznica potvrđuje da je namjera svih stranaka da jamstvo za obveznice ne predstavlja:

 1. Prijevarni transfer ili prijenos
 2. Financijsku pomoć ili neprimjerenu korporativnu korist
 3. Neprimjerenost korporativnoj strukturi jamca
 4. Pravila održavanja kapitala
 5. Prava drugih vjerovnika

Dodatno, da bi se izvršilo navedeno, Povjerenik, jamci i imatelji obveznica neopozivo se slažu da:

 1. će obveze jamca biti ograničene na maksimalan iznos koji neće predstavljati neovlašteni transfer, prijenos ili povlaštenu prednost
 2. obveze jamca neće predstavljati financijsku pomoć ili neprimjerenu korist ili kršenje korporativne svrhe relevantnog jamca ili
 3. obveze jamca neće dovesti do kršenja bilo kojeg primjenjivog održavanja kapitala
 4. obveze jamca neće kršiti bilo koji zakon ili propis koji utječe na prava vjerovnika općenito pod bilo kojim primjenjivim zakonom ili propisom

Engleska i hrvatska verzija odredbi okvirnog ugovora temeljem kojeg su izdane obveznice dostupne su na slijedećim linkovima:

od 25. travnja 2012.

od 10. listopada 2012.