U tri poteza uzmi RH ulagateljima SVE

Prvim potezom Izvanredni povjerenik kupuje obveznice Knighthead-a 200% skuplje nego su plaćene, drugim sklapa roll up ugovor sa istim tim Knighthead-om kojim obvezuje društva da ne smiju pobijati nezakonita i ništava jamstva da bi konačno putem tih istih jamstava obrisao imovinu preko 15.000 ulagača koje predstavlja gotovo 40% kapitala Agrokorovih kompanija.

Članovi Udruge sazivaju glavne skupštine radi zahtjeva za naknadu štete

Polazeći od činjenice da je cijelokupna arhitektura “nagodbe” kojom se OTIMA imovina manjinskih dioničara  izvedena iz odnosa s vladajućim društvom  teda su Agrokor i osobe koje djeluju zajednički (Knighthead i dr.), koristeći svoj utjecaj, naveli uprave ovisnih društava da poduzmu pravne radnje na štetu društava i njihovih dioničara, pojedini članovi udruge su podnijeli zahtjeve za sazivanjem glavnih skupština na kojima će donijeti odluka o postavljanju zahtjeva za naknadu štete sukladno odredbama čl. 273 ZTD.

Agrokor na toj skupštini neće imati pravo glasa obzirom će njegovo pravo glasa biti isključeno temeljem čl. 293. ZTD.

Detaljnije:

Belje d.d.

Zvijezda d.d.

PIK Vinkovci d.d.

VUPIK d.d.

Ramljak i dalje navodi uprave ovisnih društava na svjesno kršenje zakona!!

Jedan manjinski dioničar uputio je zahtjeve za sazivanjem glavnih skupština upravama društava uvrštenih na ZSE. Kako ZTK propisuje obvezu objave bez odlaganja a ista nije učinjena uslijedili su telefonski pozivi dioničara podnositelja zahtjeva, na što su uprave, sve redom, odgovorile „svjesni smo svojih zakonskih obveza ali naloženo nam je da ne smijemo postupati bez prethodne suglasnosti povjerenika“ !!!!!

Ramljak manipulira cijenama dionica

Bez  usvojene nagodbe od strane vjerovnika, odobrene od strane suda, u tijeku postupka osporavanja jamstava, izvanredni povjerenik ističe jednu skupinu, manjinske dioničare, koji gube sve! Udruga manjinskih dioničara traži zaštitu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Model zasnovan na ništavim jamstvima podlogom je za otimanje preko 4 milijarde kuna 15.000 građana od strane Knightheada!

Za dionice u vlasništvu manjinskih dioničara tek se treba utvrditi obveza ponude za preuzimanje od strane Knightheada i savjetnika koji zajednički djeluju i preuzeli su Agrokor! Članovi nadzornih odbora koji su jamstva legalizirali nagrađeni su razrješnicama, a istim je jamstvima oteta imovina hrvatskim građanima.

Udruga manjinskih dioničara Agrokora svim će raspoloživim sredstvima zaštititi imovinu hrvatskih ulagatelja.

Što kaže Agrokorov Plan održivosti poslovanja o potencijalnim otpisima ?

Obzirom se bliži datum objave plana restrukturiranja koji je sukladno doredbama roll-up ugovora vjerojatno već dostavljen Knightheadu, Alixu i PJT-u, te će po njihovom odobrenju biti prezentiran vjerovnicima, a po medijima se već pojavljuju i određene scenario analize, napravili smo uvid u javno objavljeni Plan održivosti poslovanja (dalje: Plan) ne bismo li pokušali doći do nekih zaključaka.

U Planu  je objavljeno da su sadržane informacije pripremljene od strane Agrokora i njegovih ovisnih društava te su dani samo za informaciju te se u njih ne treba pouzdati niti ih koristiti za bilo kakvu odluku ili poticaj na bilo kakvu aktivnost ili suzdržavanje (str. 1. Odricanje od odgovornosti). Međutim, legitimno je za pretpostaviti da bi predmetne pretpostavke, barem u određenoj mjeri, trebale biti i temelj za sastavljanje prijedloga nagodbe.

Ono što je posebno interesantno jest činjenica da praktički Plan sadrži sve uobičajene elemente Procjene. Tako se primjerice u Mjesečnom izvješću za listopad 2017.  Plan održivosti nalazi pod točkom 4. na stranici 27. pod nazivom “Procjena poslovanja”.

Plan na str. 15 sadrži projekciju slobodnih novčanih tokova koji uključuje operativnu dobit prije poreza i amortizacije, promjene u neto obrtnom kapitalu, troškove restrukturiranja, kapitalne investicije te prihode od prodaje ne-operativne imovine i sl. Navedena je distribucija prihoda i EBITDA po pojedinim osnovnim (core) poslovnim segmentima, pretpostavke stope rasta i inflacije po regijama, rejting i implicirana diskontna stopa (istu je moguće provjeriti i uvidom u objavljena financijska izvješća Agrokora i povezanih osoba) i sl.

Prije nastavka ovog osvrta, bitno je napomenuti kako se u kontinuitetu u javnosti s jedne strane naglašava potreba za poslovanjem na neprekidnoj osnovi (tzv. going concern), a s druge strane se raspravlja o svim obvezama kao da ne postoje zalihe i obrtni kapital koji između ostalog u sebi sadržava i određene obveze prema dobavljačima na razini operativnih kompanija. Potvrda je evidentna i iz činjenice da sam Agrokor pretpostavlja rast obrtnog kapitala u svojim projekcijama slobodnog novčanog toga uslijed rasta poslovanja.

Jasno je dakle kako vrijednost koja bi se računala primjenom tržišnih multiplikatora u godini kada Grupa prolazi snažno operativno i financijsko restrukturiranje ne odražava pravo stanje stvari i kao takvo bi određenim skupinama (i vjerovnicima i manjinskim dioničarima) prouzročilo značajnu štetu. Dakle, operativne kompanije bi u dugom roku trebale imati i financijske obveze i obveze prema dobavljačima u mjeri u kojoj je to: (a) potrebno za poslovanje i (b) dugoročno održivo s obzirom na razinu poslovne aktivnosti, a koje su pak već uključene u vrijednost kompanija (posebno obveze prema dobavljačima koje ne ulaze u tzv. enterprise value već čine obrtni kapital).

Uvidom u financijska izvješća Agrokora (str. 73, hrvatska verzija) moguće je utvrditi kako je Agrokor sa svojim savjetnicima i revizorima koristio dugoročnu stopu rasta u visini 2% te diskontnu stopu (WACC – ponderirani trošak kapitala koji se sastoji od troška kapitala i troška duga) u visini 7,7%.

Dakle ne ulazeći u projekcije, izračune i sl, već ISKLJUČIVO PRIMJENOM javno objavljenih projekcija, izračuna i financijskih veličina objavljenih od strane Agrokora u posljednja 2 mjeseca, dolazi se do tzv. vrijednosti poduzeća (eng. enterprise value) u visini od 5,8mlrd €. Predmetno je potrebno uvećati za dodatnih 1mlrd € ostale imovine koja je prezentirana od strane izvanredne uprave u knjigama Agrokora.

Nakon što se uzme u obzir udio Agrokora u vlasništvu operativnih kompanija, vrijednost ostale imovine u visini kako je prezentirana od strane izvanredne uprave, te financijske i obveze operativnih kompanija prema dobavljačima, nameće se zaključak kako su otpisi općenito, a posebno otpisi do sada komunicirani u javnosti u potpunosti neusklađeni s pravilima struke i logikom uopće.

Jasno je da se nameće pitanje – kome je u interesu da otpisi budu što veći ?

UPOZORENJE:

Članovi udruge imaju izravni financijski interes u Agrokor Grupi. Gornja objava sadrži izjave o budućim događajima i očekivanjima koja su u naravi predviđanja, a koji su izrađeni od strane trećih osoba. Prikazani izračuni su napravljeni na tzv. okvirnoj razini (eng. high-level assesment) i ne mogu se smatrati pouzdanim s obzirom na činjenicu da je izvor informacija potencijalno nepouzdan. Izračun je napravljen na temelju javno objavljenog Plana održivosti poslovanja i financijskih izvješća Agokora i ovisnih društava.  Nema jamstava da su informacije u ovoj objavi točne i/ili pouzdane. Ova obajava NIJE investicijsko savjetovanje NITI se može smatrati preporukom za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta vezano uz Grupu ili bilo koju aktivnost ili suzdržavanje od iste.  Udruga ne preuzima odgovornost davati izjave o promjenama u svom mišljenju ili informacijama te zadržava pravo da ne ažurira ovu objavu. Udruga ne snosi odgovornost za točnost, potpunost i prikladnost informacija prezentiranih u ovoj objavi.

AlixPartners određuje upravljačke pozicije u Ciljnim društvima

Prema odredbi čl. 20.9 u svezi s Prilogom 12 Roll-up Ugovora, Agrokor će osigurati da AlixPartners dostave svoje prijedloge prikladnih kandidata za upravljačke pozicije u grupi, i izvršiti imenovanja u skladu sa tim prijedlozima. Ovakvom formulacijom prijedlozi su postali instrukcije.

Izvanrednom povjereniku se doduše daje mogućnost da prijedloge daju i „treće osobe koje odabere izvanredni povjerenik“, ali pitanje je da li je to realno očekivati obzirom na sve ugovorne odnose među relevantnim stranama. Posebno, prema odredbi Ugovora spomenutoj pod gornjom točkom 2.9., AlixPartners ima dodatnu kontrolu nad kadrovskim pitanjima obzirom da odobrava plaćanja višem rukovodstvu društava iz grupe, pa te dvije odredbe, promatrane zajedno, zapravo predaju totalnu kontrolu AlixPartners nad imenovanjem rukovodstva Ciljnih društava.

Ciljna društva ne mogu vršiti značajnija plaćanja bez odobrenja AlixPartners

Prema odredbi čl. 20.4. (a) Roll-up Ugovora, niti jedan obveznik po Ugovoru, niti bilo koji član grupe,  neće izvršiti nikakva plaćanja dobavljačima ili nositeljima prava iz mjenica (uz određene iznimke i ograničenja) u iznosu većem od EUR 50.000,00, niti bilo kakva plaćanja koja nisu vezana uz plaće radnika u iznosu većem od EUR 100.000,00 bez prethodnog pisanog pristanka AlixPartners.

Obzirom na volumen poslovanja Ciljnih društava, ovi iznosi su minorni i za najmanje od njih, i znače da AlixPartners temeljem ove odredbe odlučujuće utječu na njihovo svakodnevno poslovanje.

Imenovanja uprave i nadzornih odbora Ciljnih društava se moraju usuglašavati sa zajmodavcima po roll-up ugovoru

Prema odredbi čl. 21.12 Ugovora, potraživanja po Ugovoru mogu odmah dospjeti na naplatu ako se izvanredni povjerenik ne konzultira sa zajmodavcima po Ugovoru u pogledu imenovanja članova uprava i nadzornih odbora za razdoblje nakon sklapanja nagodbe po ZPIU u deset najvećih članova Agrokor grupe po kriteriju prihoda.

Pošto imenovanje članova nadzornog odbora (i posredno uprave) predstavlja jedno od osnovnih upravljačkih prava koje proizlaze iz dionica, jasno je da se ovdje radi o preuzimanju kontrole nad sastavom organa Ciljnih društava.

Budući da izostanak „konzultacije“ može značiti dospijeće zajma (i to, prema shvaćanju podnositelja, u dvostruko većem iznosu nego što je zajam uopće izvorno dan), praktični učinak ove odredbe je da imenovanja nisu moguća bez zajmodavaca.

Ciljna društva ne mogu plaćati stare dobavljače bez odobrenja Knighthead-ovih savjetnika

Jedno od najznačajnijih ovlaštenja koja prema ZPIU imaju Agrokor i Ciljna društva jest da mogu, pod određenim uvjetima, plaćati dospjele tražbine vjerovnika koje su nastale prije donošenja rješenja o otvaranju postupka izvanredne uprave.

Međutim, prema odredbi čl. 20.4 (c) Ugovora, ni Agrokor ni članovi grupe (uz određena ograničenja) ne mogu vršiti takva plaćanja bez da ista budu odobrena od strane Financijskog savjetnika. Ugovorom je kao Financijski savjetnik identificirano društvo PJT Partners, što se po svoj prilici odnosi na PJT Partners Inc, 280 Park Avenue, New York City, Sjedinjene Američke Države (dalje u tekstu: „PJT Partners“).

Prema javno objavljenim izjavama gospodina Thomasa A. Wagnera, radi se o društvu koje predstavlja Knighthead u vjerovničkom vijeću u postupku izvanredne uprave nad Agrokorom i Ciljnim društvima. Dakle to su financijski savjetnici Knighthead-a, pa se odredba Ugovora o tome da PJT Partners moraju odobriti navedena plaćanja po svojim učincima mogu izjednačiti sa odredbom po kojoj bi ta odobrenja davao sam Knighthead.