Četvrtina CROBEX-a izbrisana uz postojan trend predodređen nultom impliciranom vrijednošću manjinskih udjela u RH

CROBEX je u bear marketu, sa padom od preko 22% od ožujka prošle godine. Vratili smo se na cijene od prije dvije i pol godine, odnosno na one od prije 6 godina (2012.). Investicijska klasa dionica uspješno je, dakle, raznesena.

Omogućavanje povrede načela očuvanja temeljnog kapitala dioničkog društva i nedozvoljene financijske pomoći u postupku IU faktičkog (dakle ne ugovornog) koncerna Agrokor implicira nultu vrijednost svih manjinskih udjela dioničkih društava u RH. Vrednovanje bi tako moralo obuhvatiti potpuno neizvjesnu kategoriju procjene sklonosti uprava društava kapitala prijevarnim transferima kao i sklonosti kreditora da prihvate tako formirane instrumente kreditne zaštite u okviru sada uspostavljene poslovne i sudske prakse koja to ne kažnjava.  Ne sprječava, već podupire. Tržište ovo naprosto ugrađuje. Topi se. Razgradnja domaćeg tržišta kapitala je u tijeku i ide svojim putem, neokrznuta.

Svjetska banka: Pogoršanje je zabilježeno i u kategoriji zaštite prava manjinskih dioničara

Hrvatska je u najnovijem godišnjem izvješću Svjetske banke (SB) o regulativi poslovanja ‘Doing Business’ zauzela 58. mjesto među ukupno 190 zemalja, što predstavlja pad za sedam mjesta u odnosu na prošlogodišnji plasman, objavila je u srijedu Svjetska banka.

Pogoršanje je zabilježeno i u kategoriji zaštite prava manjinskih dioničara, iskazano u padu Hrvatske na odgovarajućoj ljestvici s 29. na 38. mjesto.

http://hr.n1info.com/a344102/Biznis/DOING-BUSINESS-Hrvatska-u-novom-izvjescu-pala-na-58.-mjesto.html

Ratko Bošković: državni porezni obveznici – dioničari izgubili su 10 milijardi kuna

Da bi se potpuno pobijedio ortački kapitalizam potrebno je ukinuti korupciju, smatra Ratko Bošković. Napomenuo je kako Martina Dalić iznosi svoju ideologiju prema kojoj se državnim novcima ne smiju sanirati privatni vlasnici. Međutim, smatra – državni porezni obveznici izgubili su 10 milijardi kuna iz mirovinskih fondova. Dodao je kako se i u najkapitalističkijim zemljama novcima države spašavaju privatna poduzeća (SAD General Motors, njemačke banke), ali se zna kako se to radi – da se sačuvaju radna mjesta, da se sačuva nacionalno vlasništvo i sl.

https://vijesti.hrt.hr/469622/otvoreno-o-knjizi-martine-dalic-bit-ce-onih-koji-ce-se-naljutiti

26. X. 2018

26. listopada 2018. godine Visoki trgovački sud RH donio je Rješenje kojim se odbijaju ili odbacuju sve žalbe koje su sudionici u postupku izvanredne uprave uložili na Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu od 06. srpnja 2018. godine o potvrdi izglasane nagodbe.

Udruga, kao i do sada, ne komentira i poštuje sve odluke sudova no ispred nas je još čitavi niz pravnih radnji u zaštiti manjinskih dioničara. Sa ovom odlukom nisu završile sve radnje u zaštiti naših prava.  Između ostalog, u tijeku su nedavno pokrenute tužbe pojedinih dioničara kojima se pobijaju skupštinske odluke. U konačnici, manjinski dioničari nisu napravili niti jednu radnju zbog koje bi im imovina bila oduzeta te stoga vjerujemo da bi se morali naplatiti.

Pitanja sa glavnih skupština

Posljednja dva dana održano je više glavnih skupština na kojima su prisustvovali razni članovi udruge. U nastavku dio pitanja upućenih članovima uprava i nadzornih odbora te vanjskom revizoru:

 

 1. U kojem ste trenutku saznali za primjenu EPM modela u postupku IU?
 2. Jeste li i na koji način objavili učinke EPM modela na društvo?
 3. Što ste poduzeli u cilju zaštite društva uslijed prijeteće insolventnosti?
 4. Što ste poduzeli u svrhu priznavanja vašeg regresnog potraživanja po osnovi jamstva?
 5. Da li ste proveli kompenzaciju Vaše obveze prema vladajućem društvu s regresnim potraživanjem koje imate prema istom ? Ukoliko niste, zašto niste ?
 6. U bilješkama u revidiranom FI za 2017 navodite da ste ‘jamstva proknjižili sukladno izglasanoj nagodbi’. Znači li to da vi u svojstvu uprave cijenite dokumente o pristupanu jamstvima nevaljanima, tj. nedostatnima za priznavanje (uvjetnih) obveza po jamstvima?
 7. Koliko ste sredstava primili iz tzv. SPFA kredita ?
 8. Obzirom na bilješke uz financijske izvještaje, molimo pojašnjenje zašto ste proknjižili veći iznos obveza po SPFA nego što ste primili sredstava iz istoga ?
 9. Na koji način tumačite dopis izvanredne uprave od dana 29. svibnja 2018. godine u kojem izvanredni povjerenik izjavljuje da uprave društava ne postupaju zakonito i da financijska izvješća nisu spremna za javnu objavu ?
 10. Obzirom na Obavijest Društva o odgodi objave izvješća od 27. travnja 2018. godine u kojem se Društvo poziva na Obavijest izvanrednog povjerenika te objave na internetskim stranicama izvanredne uprave, odnosno vladajućeg Društva, tko je po Vama odgovoran za financijska izvješća Društva ? Kada je Uprava Društva usvojila financijska izvješća ?
 11. Obzirom da Vaše Društvo nije utvrđeno insolventnim u trenutku glasanja o nagodbi, što ste poduzeli kako bi u strukturu nove grupe bile prenesene dionice\poslovni udjeli koje drži vladajuće društvo, a ne gospodarska cjelina kako ističete u bilješkama uz FI i izvješću uprave o stanju Društva?
 12. Da li ste dobili preporuke vanjskog revizora u pogledu evidencije obveza po tzv. uzvodnim jamstvima u poslovnim knjigama i financijskim izvješćima Društva ?
 13. Jeste li primili alokaciju iznosa obveza po jamstvima u odnosu na svaki pojedini kreditni aranžman u kojem ste sudionik u svojstvu jamca? Od koga ? Na koji način ste provjerili predmetnu alokaciju dodijeljenog iznosa ?
 14. Ukoliko pak niste primili alokaciju iznosa po svakoj pojedinoj partiji, na koji način ste utvrdili iznos koji je potrebno knjižiti ?
 15. Temeljem kojeg izračuna je izvršena rezervacija troška po jamstvima po kreditorima te po kojima kreditnima partijama ?
 16. Da li ste iznos koji ste proknjižili zaprimili od nekoga izvan Društva ? Od koga ?
 17. Jeste li bili izloženi pritiscima oko postupanja u pogledu ovog; nedozvoljenom utjecaju; ako da kada i od koga?
 18. Kojeg datuma su provedena knjiženja za navodne obveze po jamstvima ?
 19. Da li je uprava u posjedu mišljenja odvjetnika u pogledu jamstava danih vladajućem društvu po (stranom) pravu koje je kao mjerodavno ugovoreno za pojedine kredite za koje je Društvo jamčilo ?
 20. Koje je odvjetničko društvo izdalo predmetno pravno mišljenje ? Da li je predmetno odvjetničko društvo ovlašteno tumačiti pravo koje je ugovoreno kao mjerodavno za pojedine kredite ? Molim Vas na uvid predmetno pravno mišljenje.
 21. Da li je Društvo za uzvodna jamstva u korist vladajućeg društva, predmetnom knjiženja troška rezervacija u godišnjim izvješćima, izdalo bilo kakve instrumente osiguranja (pr. zadužnice, mjenice i sl.) ?
 22. Da li je Društvo izradilo Izvješće o odnosima s povezanim osobama predviđeno odredbama ZTD-a ?
 23. Postoje li u Društvu dva financijska izvješća koja se razlikuju obzirom na tretman preuzetih obveza po jamstvima?
 24. Zbog čega je Društvo izvršilo knjiženje obveza po jamstvima u financijskim izvješćima za 2017. godinu iako je Ročište za glasanje o nagodbi bilo u 2018. godini ? Zbog čega niste knjiženje proveli u 2018. godini ?
 25. Zbog čega je Društvo knjiženje (obveza po jamstvima) provelo prije pravomoćnosti nagodbe ?
 26. Iz kojeg razloga je Društvo kasnilo s objavom financijskih izvješća za 2017. godinu i 4. kvartal 2017. godine ?
 27. Da li ste o razlozima kašnjenja obavijestili dioničare, Zagrebačku burzu i HANFA-u ?
 28. Kojeg datuma je Društvo imalo izrađena kvartalna financijska izvješća za 4. kvartal 2018. godine ?
 29. Kojeg datuma je društvo imalo spremna izvješća za 1. kvartal i 1. polugodište 2018. godine ?
 30. Da li ste prema Poreznoj upravi uputili izmjene PD obrazaca obzirom na činjenicu značajnih korekcija povijesnih rezultata poslovanja društva ?
 31. Da li je Društvo ustrojilo revizijski odbor u skladu s odredbama Zakona o reviziji i Uredbe (EU) br. 537/2014 ?
 32. Tko su članovi revizijskog odbora ?
 33. Molimo Vas na uvid preporuku (prijedlog) revizijskog odbora u svezi odabira revizora za 2017. i 2018. godinu sukladno odredbama Zakona o reviziji.
 34. Molimo Vas izvješća i zapisnike sa sjednica Revizijskog odbora iz 2017. i 2018. godine.
 35. Da li se sjećate kada ste prvi put zaprimili tzv. Roll up ugovor ? Na koji način i na kojem jeziku ste ga zaprimili ?
 36. Da li su upravi prilikom potpisa ugovora bili dostupni svi prilozi koji su sastavni dio to ugovora i koji se navode u samom ugovoru o najstarijem zajmu ?
 37. Na koji način je Uprava Društva utvrdila obveze temeljem jamstava te ih priznala u postupku prijave tražbina (odnosno nije osporila) ?
 38. Iz kojeg razloga Uprava u financijskom izvješću lažno prikazuje samo dio sporova (bilješka 36. Značajni sudski sporovi protiv Grupe nakon datuma bilance) ?
 39. Zbog čega Društvo još uvijek nije objavilo Kodeks korporativnog upravljanja ?
 40. Obzirom na obveze izdavatelja propisane Pravilnikom o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja (NN 05/09, 85/13) i Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 16 travnja 2014. o zlouporabi tržišta, a koje se odnose na zahtjeve za objavom činjenica i događaja koje će izdavatelj uzeti u obzir pri procjeni radi li se o povlaštenoj informaciji te obvezi izvješćivanja (investicijske) javnosti o istima:
 41. Povlaštena informacija o činjenici / događaju vezanom uz kontrolu kod Izdavatelja i sporazumi vezani uz kontrolu: Zašto niste, odmah po pristupanju Ugovoru o najstarijem zajmu od 8. lipnja 2017. godine (kojem je pristupio Izdavatelj, a kojim se upravljanje/kontrola prenose na savjetnika Alix partners i skupinu zajmodavaca iz Ugovora o najstarijem zajmu), objavili odredbe Ugovora koje se odnose na promjene (prijenos) kontrole i upravljanja nad Izdavateljem (20.4a., 20.4.b, 20.4.c, 20.5, 20.6.a, 20.8, 20.9, 20.15, 20.17, 20.24, 21.12, 21.13) ?
 42. Povlaštene informacije proizašle iz značajnih pravnih sporova u kojima sudjeluje Izdavatelj: Zašto niste u propisanom obliku i na propisan način objavili činjenicu da su odlukom VTS Pž-1834/2018-7 imatelj tzv. Uzlaznih jamstava Izdavatelja za obveze vladajućeg društva upućeni u parnice za dokazivanje postojanja njihovih tražbina po osnovi tih jamstava ?
 43. Obzirom na obvezu objave povlaštenih informacija vezanih uz (i) prestanak izdavatelja ili nastanak razloga prestanka Izdavatelja (ii) relevantne promjene u vrijednosti imovine izdavatelja, (iii) insolventnost relevantnog dužnika, (iv) smanjenje vrijednosti nekretnina, (v) promjene u očekivanoj zaradi ili gubicima: Navedite kada ste, na koji način i u kojem trenutku u odnosu na trenutak saznanja da su nastupile okolnosti vezane uz navedene povlaštene informacije obavijestili investicijsku javnost na propisan način i u propisanom obliku ?
 44. Obzirom da je u čl. 4 Pravilnika propisana mogućnost odgode javne objave propisanih informacija (opravdani interes) koja se može odgoditi na ograničeno razdoblje isključivo kada bi ono ozbiljno ugrozilo interes postojećih i potencijalnih dioničara time što isto ugrožava donošenje zaključaka o pregovorima kojima je cilj osigurati dugoročni financijski oporavak izdavatelja, a da je izdavatelj u Revizorskom izvješću objavio kako „Izdavatelj neće biti u mogućnosti neograničeno poslovati“ pojasnite „opravdani interes“ u ne objavi povlaštene informacije o prestanku poslovanja izdavatelja odmah po saznanju kako će primjena EPM modela dovesti do vremenski ograničenog poslovanja = Jeste li svjesni da ste ne objavom takvog saznanja počinili izravnu i mjerljivu štetu svakom dioničaru koji se zbog uskrate takve povlaštene informacije nije imao prilike adekvatno pozicionirati sa svrhom zaštite svoje imovine ? Jeste li svjesni da Izdavatelj, Uprava Izdavatelja i Vladajućeg društvo te subjekti na koje je prenesena kontrola putem Ugovora o najstarijem zajmu odgovaraju solidarno za tako počinjenu štetu ?
 45. Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. travanj 2014. godine o zloupotrebi tržišta u Poglavlju 3 „Zahtjev za objavljivanje“ čl. 17. „Objavljivanje povlaštenih informacija“ izdavatelj u slučaju da odgodi objavljivanje povlaštenih informacija (čl 17.4), dužan je obavijestiti nadzorno tijelo i dostaviti pisano obrazloženje kako su bili ispunjeni uvjeti iz ovog stavka. Jeste li, u kojem trenutku i na koji način (uz priloženo obrazloženje) obavijestili nadzorno tijelo o razlozima odgode objave povlaštenih informacija vezanih uz odluku o primjeni EPM modela namirenja vjerovnika u postupku IU, prijenosu imovine (insolventnih društava) te posljedicama tih okolnosti na položaj dioničara ?
 46. Jeste li bili prisutni na sjednici nadzornog odbora na kojem su se usvajala financijska izvješća ?
 47. Jeste li davali preporuke Društvu u svezi knjiženja ?
 48. Da li je točno da ste društvu izdali mišljenje na dva seta godišnjih financijska izvješća ?
 49. Jeste li se dogovarali u pogledu prikaza jamstava u financijskima izvješćima s izvanrednom upravnom ili djelatnicima Agrokora d.d. ? Ukoliko jeste, s kime ste se dogovarali ?
 50. Da li je Uprava Društva sastavila izvještaje u skladu sa zakonskim rokovima ?
 51. Jeste li upozorili Uprave da nisu sastavljeni izvještaji u skladu sa zakonskim rokovima ?
 52. Da li ste i na koji način testirali EPM model i temeljem koji ovlasti i u čijem interesu ste to testiranje proveli ? Jeste li to testiranje (ukoliko ste isto proveli) provodili po uputi Društva ili po uputi vladajućeg Društva ?
 53. Na koji način ste utvrdili točan iznos jamstava na dan financijsko izvještavanja (31. prosinca 2017. godine) ? Jeste li imali uvid u sve ugovore te jeste li proučili svaki pojedinačni ugovor ?
 54. Da li ste kao neovisni vanjski revizor zaprimili alokaciju obveza po jamstvima i od koga ?
 55. Ukoliko ste predmetnu alokaciju, da li ste samostalno i neovisno potvrdili predmetne izračune ? Ukoliko niste, na koji način ste se uvjerili u točnost izračuna ?
 56. Da li ste proveli reviziju Izvješća uprave ovisnog društva o odnosima s poveznima osobama u skladu s odredbama čl. 498 ZTD-a ?